Reservieren
? Nächte Book

Hotelkarte

Karte des Hotels

Kontakt

Jinjiang Hauptklassiker (Shanghai Jing'an Temple Store) (ehemals Dahua Store)

Adresse: 918 Yan'an West Road, in der Nähe der Jiangsu Road
Telefon: +86-21-62512512-0  Fax: +86-21-62512702
click and print it with you